China Insurance

ที่ตั้ง 36/68-69 อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

36/68-69 20th Floor, P.S.Tower, Sukhumvit 21 Road, (Asoke) Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.


  การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งที่มีบทบาท รับผิดชอบต่อสังคมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งต่อมวลมนุษย์โดยส่วนรวมและ บุคคล การประกันอัคคีภัย คือ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็น สังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ที่อาจเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก บริษัทฯให้บริการประกันอัคคีภัย ทุกประเภท เช่น ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งสต็อกสินค้า และเครื่องจักร โดยมีขอบเขตความคุ้มครองภายใต ้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐานมีดังนี้ คือ
 
เพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเกิดจากการระเบิดหรือไม่ก็ตาม
ฟ้าผ่า จะต้องเป็นการเสียหายที่เกิดขึ้นจากฟ้าผ่าโดยตรงเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องมีไฟไหม้
การระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น เช่น แก๊สหุงต้ม (ไม่ใช่เพื่อการค้าหรืออุตสาหกรรม)
ความเสียหายที่เกิดจากน้ำหรือวัตถุเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง
ความเสียหายอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เช่น การพังบ้านหรือการกระทำใดๆเพื่อการดับเพลิงและป้องกันไม่ให้ไฟขยายตัวและลุกลาม
ความเสียหายจากควัน เขม่า อันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัย
 
 
สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ตัวอาคารที่ปลูกสร้างขึ้นมา ไม่รวมถึงรากฐาน ของสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้น รากฐานของสิ่งปลูกสร้างจะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เช่น เสาเข็มที่ตอกลึกลงในดิน เป็นต้น
เฟอร์นิเจอร์ หมายถึง เครื่องเรือน เครื่องใช้สอยและสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่จะต้องมีอยู่ภายในตัวอาคาร และให้รวมถึงสิ่งตกแต่งตัวอาคาร และเครื่องติดตั้งตรึงตรา
สต๊อกสินค้า หมายถึง สต๊อกสินค้าที่สำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุดิบของสินค้า ซึ่งเก็บอยู่ในสถานที่เอาประกัน (ควรระบุรายละเอียดประเภทของสินค้าด้วย)
เครื่องจักร หมายถึง เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้วย
     
 
* คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คลิกที่นี่

©2003 Chinains.co.th